Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (SLA SECURITY)

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
image_print