Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΗ & ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020
image_print