1

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού- Δίμηνα Υπηρεσια Καθαριότητας