1

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 & 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσόυ 974,40 € και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 3.897,60€