Οικονομική Επιτροπή

Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (σύστημα υπόγειων κάδων)»

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021
image_print