1

Αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Επιδεικτική δράση προώθησης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων στην πόλη της Δράμας».