1

Εξέταση αιτήματος μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας εξοπλισμού ΚΔΑΠμεΑ Δήμου Δράμας