1

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠ.ΣΥΜΒ.ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020ΛΟΙΠΑ Δ/ΚΑ ΣΤΟ Β 2419