1

Εξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν. 2539/97)