Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΜΠΕΞ Α.Ε.(ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ Α 319/2023 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2024
image_print