Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

γκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για την ανάθεση της υπηρεσίας « Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020
image_print