ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.ΜΕΤΑ ΥΛΙΚΩΝ