1

υπηρεσίες υποστήριξης (συντήρησης και ανάπτυξης) της εφαρμογής συστήματος Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών, Δεδομένων και Υπολογιστικών Πόρων