ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ( ACE ERP , eCM-Μελέτη/Κοστολόγησης, eCM-Επιμετρήσεις , eCM-ΣΑΥ/ΦΑΥ, eCM-Μετρήσεις από σχέδια , εφαρμογή-υποστήριξη ACE ERP eCM-Παρακολούθηση ΔΕ, 12 χρηστών )