Υποβολή Απόφασης Δημάρχου προς έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.