1

Υποβολή αιτήματος πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, χρονικής διάρκειας οκτώ μηνών εκάστη, για τις ανάγκες λειτουργίας της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης