Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Υποβολή οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Έκθεση Πεπραγμένων , Προσάρτημα) σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 163/Ν.3463/2006.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print