Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3463/2006