Εισήγηση για λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Δράμας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ»