Οικονομική Επιτροπή

Εισήγηση για λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού της πράξης με τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» στο πλαίσιο της με αριθμ. π-ρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 4460/ 25-5-2020 (Κωδικός Πρόσκλησης 14.6i.26. 5.1.2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4115) πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021
image_print