1

Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του κτιρίου του νέου Δημαρχείου Δράμας για τα έτη 2011-2012 προϋπολογισμού 100.000,00 € ετησίως.- Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης της ποσότητας –ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του αναδόχου κατά το άρθρο 5.3 των όρων δημοπράτησης