Κατακύρωση πρακτικών διαγωνισμού του έργου « ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ» ,στον ανάδοχο Καυκά Αθανάσιο με ποσοστό έκπτωσης πενήντα έξι τοις εκατό (56%).