Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας» για το σχολικό έτος 2018 – 2019 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής»

Παρασκευή, 3 Αύγουστος 2018
image_print