Κατακύρωση πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρο-νικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Γευμάτων για τη Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυ-κείου Δράμας» για το σχολι-κό έτος 2019-2020