Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των «Υπηρεσιών διάγνωσης βαθμού ωριμότητας και προετοιμασίας ετοιμότητας του Δήμου Δράμας για την συμμόρφωσή του στο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/ 679 και παροχής υπηρεσιών DPO – εξωτερικού υπεύθυνου προστασίας δεδομένων»

Δευτέρα, 6 Αύγουστος 2018
image_print