Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού (hardware) & πακέτων λογισμικών (software)»