Κατακύρωση πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών και Ψυχρής Ασφάλτου»,