Οικονομική Επιτροπή

Κατακύρωση των πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (συστήματα υπόγειων κάδων)»

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
image_print