Κατακύρωση των πρακτικών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» για τις ανάγκες του Δήμου Δράμας, των Νομικών του Προσώπων και Επιχειρήσεων για το έτος 2019.