Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΤΕΩΣ ΥΠΑΛ. ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 27 Απριλίου 2021
image_print