ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΜΗΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, ΦΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, ΜΑΡΤΙΟΥ 2021