1

Καθορισμός νέου χώρου λειτουργίας παράλληλης υπαίθριας αγοράς του νόμου 4497/17 (Α’ 171), στον Δήμο Δράμας