Οικονομική Επιτροπή

Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 34199/13.11.2018 της υπηρεσίας με τίτλο «Υλοποίηση των δράσεων Επικοινωνίας και Διάδοσης (Πακέτο Εργασίας 2 – WP2 Communication & Dissemination) και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων (Πακέτο Εργασίας 5 – WP5 Organization of events), του έργου “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακ-ρωνύμιο “CB Water Geopark”», επαναπροκήρυξη με νέους όρους, έγκριση των όρων αυτών και συγκρότηση της επιτ-ροπής διενεργείας διαγωνισμού.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019
image_print