1

Λοιπές παροχές προσωπικού (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού, γάλα κλπ)