Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα της ανάθεσης της υπηρεσίας « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ» σε τρίτο με τη διενέργεια διαγωνισμού

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015
image_print