Λήψη απόφασης για την έγκριση της συνέχισης του διαγωνισμού για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών «ΈΞΥΠΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» και της έγκρισης της εκ των υστέρων υποβολής αιτήματος στους συμμετέχοντες στον παραπάνω διαγωνισμό οικονομικούς φορείς για την αποδοχή ή όχι της παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους κατά τρεις μήνες από τη λήξη τους.

Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
image_print