Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της «ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ», απόδοχή του αιτήματος του προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού για παράταση του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και παράταση αυτού.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020
image_print