1

Μεταφορά Κοινοτικής συμμετοχής επαλήθευσης δαπανών της πράξης CB ACTIVE YOUTHS στα πλαίσια της “Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020” (Δικαιούχος 5)