1

Μεταφορά Κοινοτικής Συμμετοχής ποσού 58.395,35 € από τον Επικεφαλής Εταίρο στον εταίρο PB3- Δήμος Χατζηδήμοβο (Municipality of Hadjidimovo) του έργου με τίτλο “Creation of a cross-border Water Assets Geopark in Nestos Area” και ακρωνύμιο “CB Water Geopark”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014- 2020”