Μεταφορά προκαταβολής-ΕΠ “Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα Βουλγαρία 2014-2020” στο Δήμο BLAGOEVGRAD