Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2024-2025(απόφαση με αρ.63/2023 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας)