Οικονομική Επιτροπή

Μη άσκηση αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημιώσεως λόγω αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» που εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου αρ. 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον Δήμαρχό του, στρεφομένης κατά των: (1) Δέσποινας χήρας Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου και (2) Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου του Βασιλείου, κατοίκων Δράμας, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Σχετ.: (α) η υπ΄αριθ. 340/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Δράμας στις 24-03-2021 -και- κοινοποιήθηκε, μέσω του Προγράμματος «ΙΡΙΔΑ», τόσο στη Νομική Υπηρεσία όσο και στη Διεύθυνση Δόμησης. (β) το υπ΄αριθ.πρωτ. 16131/05-05-2021 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με θέμα «Παροχή εγγράφων απόψεων σχετικά με την υπ΄αριθ. 340/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Θράκης», προς τη Διεύθυνση Δόμησης. (γ) το υπ΄αριθ.πρωτ. 17168/11-05-2021 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών της Διεύθυνσης Δόμησης προς τη Νομική Υπηρεσία με θέμα «Σχετικά με δικαστικώς καθορισθείσα τιμή μονάδας», το οποίο απεστάλη προς τη Νομική Υπηρεσία, μέσω του προγράμματος ΙΡΙΔΑ, την 11-05-2021.

Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021
image_print