Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑ 0718 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 210/22-01-2019 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ Α.Δ.Μ.Θ.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2019
image_print