Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤ.ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2022
image_print