Τμήμα Προμηθειών

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων & Καλαθιών Αχρήστων Εκτιμώμενης αξίας 44.352,50 € (μη συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α.)

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020
image_print