1

Ο Δήμαρχος Δράμας διακηρύσσει επαναληπτικό διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την Αναβάθμιση Παιδικών Χαρών του Δήμου Δράμας”. Εκτιμώμενης αξίας 232.950,12 € (με ΦΠΑ).