ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜ.ΥΠΑΛ.(ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019)