Οδοποιϊα Χωριστής – Μακρυπλαγίου. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2020, 2021, 2022. Για το έτος 2020 υποχρέωση ποσού 0,00€, για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 100.000,00€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 30.925,41€