Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Ορισμός χρήστη στο e-ΠΔΕ ως εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης, της πράξης με τίτλο « ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ( Κ.Η.Φ.Η.) ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ5001597 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2021
image_print