Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών (τακτικά και αναπληρωματικά) για το έτος 2019.